Home > Research > Researchers > Wenxian Qian

Wenxian Qian

Research student

Lancaster University

The LICA Building

LA1 4YW

Lancaster